Gedragsregels

Regels, normen, waarden en klachten 

We besteden hier veel aandacht aan omdat het belangrijk is. Jammer genoeg is het resultaat dat er veel tekst uit voortvloeit en we weten het allemaal, er zijn er niet veel die de kleinere lettertjes lezen. 

Daarom hanteren we een gouden stelregel:  

Doe geen dingen die je normaal op straat ook niet zou doen of waarvan je zou kunnen weten dat het niet mag en doe ook geen dingen waarvan je niet wilt dat het een ander of jezelf overkomt. 

En daarnaast: 

Stel vragen en maak opmerkingen, over wat dan ook, het bestuur en instructeurs staan hiervoor open. 
Stap direct op iemand van ZV Ommoord af of stuur een mailtje aan: info@zv-ommoord.nl  
om je probleem, klacht of opmerkingen bij ons neer te leggen. 

En dan volgen nu de kleine lettertjes, die op zich ook interessant kunnen zijn en waarvan je toch zeker het e.e.a. kunt opsteken. 

A.  Wij volgen de gedragsregels van de sportbonden en NOC NSF. Die zijn heel duidelijk wat betreft (seksuele) intimidatie. 

Inleiding: 

De definitie van seksuele intimidatie in de sport is een belangrijk uitgangspunt bij de voorkoming en aanpak van seksuele intimidatie in de sport. De definitie is opgesteld door de Sportbonden en NOC*NSF en aangenomen in de Algemene Ledenvergadering, als onderdeel van een breed pakket maatregelen tegen seksuele intimidatie. Hij is van toepassing op ieder lid van een sportvereniging, dus op sporters, technisch kader en bestuur. Tevens is de definitie van toepassing op iedereen die op contractbasis of als vrijwilliger een bijdrage levert aan sportactiviteiten. Coaches, trainers en andere begeleiders van sporters, hebben een extra verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van seksuele intimidatie. Deze verantwoordelijkheid is uitgewerkt en beschreven in “de gedragsregels begeleiders”.  
Ten eerste verplichten de gedragsregels de begeleiders in te grijpen in geval van concrete incidenten. Ten tweede geven de gedragsregels de grenzen aan van de omgang die is toegestaan tussen de begeleider en de sporter. De gedragsregels zijn dan ook alleen van toepassing op begeleiders, waaronder in ieder geval wordt verstaan coaches, trainers en verzorgers.  
Zowel de definitie van seksuele intimidatie, als de gedragsregels voor begeleiders, zullen bij de behandeling van concrete klachten over seksuele intimidatie als toetssteen worden gebruikt. 

Definitie begrip seksuele intimidatie: 

1. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik. 

2. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten. Definitie van het begrip begeleider: Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin des woords begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen trainer, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt, waar en hoe dan ook. Onder sportbeoefening wordt in deze definitie begrepen zowel de sportactiviteiten zelf als alle activiteiten die een directe relatie met die sportbeoefening hebben. 

Gedragsregels Begeleiders: 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt. 

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn 
waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening. 

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot  
zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke communicatie dan ook. 

7. De begeleider zal tijdens training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 

9. De begeleider zal de sporter uit persoonlijke overwegingen geen (im)materiële vergoedingen geven. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 

10. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de desbetreffende persoon erop aanspreken. 

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.